Gia Dinh PhiChieu

Gia Đình Thơm

 

Điện thư: nglethuthao@sbcglobal.net

 

Điện Thoại:  415-388-7257 (nhà) hoặc 415-299-7535 (Cầm tay)

 

(Một số ảnh cũ của lớp được để ở mục Kỷ Niệm 1, 2, 3, vân vân – xem đường dẫn phía trên).

 

 

Thơm đang bồng Cháu gái năm 2005

 

Hình này là Cháu Nguyễn Duy Minh, con trai Thơm, Cháu năm nay 9 tuổi (2006) và đang học lớp ba.

 

 

Cháu Nguyễn Duy Minh đang nói nguyện vọng của mình trong tương lai …(ngày 4 tháng 11 năm 2006)